Ascomycota — Laboulbeniomycetes

by Deniez Maramba

Aphrophoridae sp. (Cercopoidea) with Laboulbeniomycetes sp. with Centella asiatica (Apiaceae) – 29.08.2022

Lagriinae sp. with Laboulbeniomycetes sp. – 06.09.2022