Lepidoptera — Erebidae (Erebid moths) — Erebinae

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya

Parachalciope deltifera (Erebidae, Erebinae) — 04.07.2022

by Deniez Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya

Parachalciope deltifera (Erebidae, Erebinae) — 15.03.2022

Parachalciope deltifera (Erebidae, Erebinae) — 31.10.2022

Parachalciope deltifera (Erebidae, Erebinae) — 20.10.2022

Parachalciope deltifera (Erebidae, Erebinae) — 31.10.2022