Invertebrata (Invertebrates) — Diptera — Agromyzidae (Leaf-miner flies) — Phytomyzinae — Phytomyzini — LiriomyzaL. trifolii

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Liriomyza cf. trifolii (Agromyzidae, Phytomyzinae, Phytomyzini) [♀] and Poaceae sp. — 06.09.2022

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Liriomyza cf. trifolii (Agromyzidae, Phytomyzinae, Phytomyzini) [♀] and Poaceae sp. — 06.09.2022