Invertebrata (Invertebrates) — Hymenoptera — Colletidae (Plasterer bees, Polyester bees) — Hylaeinae — Hylaeini — HylaeusH. sp.-3

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

cf. Hylaeus sp. (Colletidae, Hylaeinae, Hylaeini) — 03.11.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

cf. Hylaeus sp. (Colletidae, Hylaeinae, Hylaeini) — 03.11.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

cf. Hylaeus sp. (Colletidae, Hylaeinae, Hylaeini) — 03.11.2023