Invertebrata (Invertebrates) — Hymenoptera — Ichneumonidae (Ichneumon wasps) — I. sp. — [portraits]

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Ichneumonidae sp. [pupa] — 20.01.2023

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Ichneumonidae sp. [pupa] — 20.01.2023