Invertebrata (Invertebrates) — Myriapoda — Spirostreptidae (Milliped family) — Spirostreptinae — Spirostreptini — ArchispirostreptusA. gigas

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Archispirostreptus gigas (Spirostreptidae, Spirostreptinae, Spirostreptini) and cemented surface — 18.03.2022

by Denice ('Deno') Ochieng Maramba, © ITCER e.V. and ITCER Kenya — CC BY-NC-ND

Archispirostreptus gigas (Spirostreptidae, Spirostreptinae, Spirostreptini) and cemented surface — 18.03.2022